Hur kan Stockholms kollektivtrafik se ut 2050?

Kollektivtrafikplan 2050, trafikförvaltningens och regionens långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling, är nu helt klar. Den visar på vad regionen behöver göra för att klara av ett Stockholm som växer. Trafiknämnden har den 21 juni godkänt planen.

Det är svårt att förutspå framtiden samtidigt som omvärlden befinner sig i stor förändring. Sedan utredningen startade 2018 har en pandemi förändrat förutsättningarna för arbetet vilket har lett till större osäkerhet kring det framtida resandet och de framtida behoven än tidigare.

– Vi är väl medvetna om att mycket kan ändras fram till 2050. Planen behövs för att vi ska kunna nå målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP) för Stockholms län, säger projektledare Ola Karlsson, som till vardags är strategisk planerare på trafikförvaltningen.  

Syftet med kollektivtrafikplanen, som blickar både mot 2030 och 2050, är:

  • att ge en tydlig målbild för kollektivtrafikens utveckling i Stockholms län.
  • att bidra till ökad kunskap om kollektivtrafikens behov, vilka omvärldsfaktorer som påverkar kollektivtrafikens utveckling och vilka konsekvenser som planeringen medför.
  • att bidra till en målstyrd planering av trafikförvaltningens verksamhet, men även tydliggöra roller och ansvar för andra planeringsaktörer.

Resandet väntas öka på lång sikt

Rapporten visar att det finns betydande behov av att utveckla och bygga ut kollektivtrafiken till 2050, med en ökning i antalet resenärer på upp till 60-70 procent jämfört med 2019. För att klara det måste pendel- och regionaltågstrafiken, busstrafiken, spårvägar, terminaler och depåer med mera vidareutvecklas.

– Prognoserna i den regionala utvecklingsplanen säger att Stockholmsregionen kommer att fortsätta växa kraftigt. Det är viktigt att vi har ett helhetstänk när vi fortsätter investera i kollektivtrafiken och att vi inom Region Stockholm tillsammans med kommuner och Trafikverket har en gemensam bild av vad vi behöver göra för att lösa de långsiktiga behoven, berättar Ola.

Analyser visar att kollektivtrafiken är särskilt konkurrenskraftig när det gäller:

  • Resor in mot regioncentrum.
  • Arbetsresor.

Men utvecklingspotential finns för:

  • Tvärresor.
  • Andra ärenden, exempelvis fritidsresor.
  • Resor mellan regionala stadskärnor.

Sammanlagt pekar planen ut ett 80-tal åtgärder för kollektivtrafiken. De ska nu utredas vidare för att säkerställa att rätt prioriteringar görs framåt.

Utredningsarbetet

Framtagandet av Kollektivtrafikplan 2050 har genomförts i en process ledd av trafikförvaltningen inom Region Stockholm i dialog med Trafikverket, länets kommuner samt regionledningskontoret vid Region Stockholm. Inom ramen för arbetsprocessen har det också förts en politisk dialog mellan trafiknämnden och länets kommunstyrelser.

Total
0
Shares